PRIHLÁŠKA

Prihlasujem hráča/hráčku (dieťa vo veku 5-12 rokov) do športového klubu

Športový klub ZEMPLÍN Trebišov, o.z.

Hádzaná je jedna z najrýchlejších loptových hier. Koordinácia, atletická príprava, kreatívna individuálna technika hráčov, variabilné a taktické herné interakcie v kombinácii s dobrým tímovým duchom sú charakteristické vlastnosti tohto atraktívneho športu. Hádzaná je emotívny, kontaktný, kreatívny a adrenalínový šport s množstvom gólom – ste pripravení na zábavu?

Nové pole

1 + 1 =

Zaslaním alebo osobným doručením prihlášky vyjadrujete svoj slobodný súhlas s tým, aby občianske združenie Športový klub ZEMPLÍN Trebišov, sídlo Tabaková 2074/1, 075 01 Trebišov, IČO: 45005656 v svojich informačných systémoch spracúval osobné údaje obsiahnuté v týchto dokumentoch na účely registrácie a evidencie hráčov/hráčok v občianskom združení, Matrike Slovenského zväzu hádzanej a Informačnom systéme športu1, podľa Zákona o športe. Poskytnutím osobných údajov nášmu združeniu nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Čas platnosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov právnym základom spracúvania, je dobu členstva v občianskom združení odo dňa poskytnutia súhlasu. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. Právo dotknutej osoby odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov možno uplatniť aj pred uplynutím času, na ktorý bol tento súhlas udelený. Prípadné otázky týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy sk.zemplin.tv@gmail.com